004-SLLR-SLLR-1999-V-3-WEDAMULLA-v.-ABEYSINGEH.pdf