011-SLLR-SLLR-1994-V3-WEERAPURA-v.-HEENATIYANE-NANDA-TISSA-THERO-AND-ANOTHER-INTERNATIONAL-BUDDH.pdf