028-SLLR-SLLR-1990-V-1-WELAKANDA-DHAMMASIDDI-v.-KAMBURUPITIYE-SOMALOKA-THERO.pdf