009-SLLR-SLLR-1994-V1-WERAGAMA-v.-EKSATH-LANKA-WATHU-KAMKARU-SAMITHIYA-AND-OTHERS.pdf