054-NLR-NLR-V-17-WICKRAMANAYAKE-v.-ABEYWARDENE-et-al.pdf