025-SLLR-SLLR-2001-V-3-WICKREMARATNE-v.-JAYARATNE-AND-OTHER.pdf