041-SLLR-SLLR-1995-2-WICKREMARATNE-V.-SAMARAWICKREMA-AND-OTHERS.pdf