014-SLLR-SLLR-1991-V-1-WICKREMARATNE-v.-WICKREMARATNE.pdf