018-SLLR-SLLR-1996-V-2-WICKREMASURIYA-v.-DEDOLEENA-AND-OTHERS.pdf