098-NLR-NLR-V-31-WICKREMASURIYA-v.-MUDIYANSE-et-al.pdf