040-NLR-NLR-V-30-WICKREMENAYAKE-v.-EDIRISINGHA.pdf