131-NLR-NLR-V-15-WICKREMESOORIYA-v.-ABEYWARDENE.pdf