035-SLLR-SLLR-1983-2-WIJESEKERA-v.-SENEVIRATNE.pdf