146-NLR-NLR-V-45-WIJEYESURIYA-Appellant-and-SAMARASURIYA-Respondent.pdf