025-SLLR-SLLR-1980-V-2-WILISINDAHAMY-v.-KARUNAWATHI-AND-OTHERS.pdf