003-SLLR-SLLR-1978-79-V2-Wimalasena-v.-Navaratne-and-two-others.pdf