030-NLR-NLR-V-20-WIMALASURIYA-v.-WICKRAMARATNA.pdf