016-SLLR-SLLR-2004-V-3-WIMALAWATHIE-v.-JAYAWARDENE.pdf