004-NLR-NLR-V-16-YATAWARA-DISAWA-v.-LEKAMALAGE-et-al.pdf