064-NLR-NLR-V-15-YATAWARA-v.-PABILIS-SINGHO-et-al.pdf